Social Media Express
Portfolio
Social media
 

Over

SOCIAL MEDIA & ONLINE MARKETING

ONZE SOCIALE MEDIA

SOCIAL MEDIA & ONLINE MARKETING

FACEBOOK

GOOGLE+

TWITTER

LINKEDIN

Wat wij doen

Social media & online communicatie

Social Media Express is een social media marketing bureau dat bedrijven ondersteunt bij online communicatie.

Een professionele en toch ook persoonlijke aanpak? Dan bent u bij Social Media Express aan het juiste adres.

Diensten
Onderzoek0%
Social Media0%
Design0%
Marketing0%

TEAM

SOCIAL MEDIA & ONLINE MARKETING

Social Media Express is opgericht door Helène Ouwehand.

Helene

Ik wil bedrijven helpen bij een goede social media marketing. Door de jaren heen heb ik gezien hoe belangrijk dit is en dat veel bedrijven hier kansen laten liggen. Social media ontwikkelt zich snel. Niet alleen komen er geregeld nieuwe social media netwerken bij, ook ontwikkelen de zich inmiddels al gevestigde social media continu.
Waar begint u en hoe? Wat kan wel en wat niet? Hoe weet u waar uw klanten zich bevinden? Hoe besluit u op welke social media u vertegenwoordigt moet zijn of moet u voor alle social media gaan? Met al deze kwesties en meer kan ik bedrijven helpen met een grote dosis passie en enthousiasme!

Vragen? Neem contact met ons op!

ALGEMENE INFORMATIE

Bedrijfsinformatie

KvK nummer: 60167955

BTW nummer: NL017320999B01

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Social Media Express, gevestigd te Rijswijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60167955.
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts-) persoon aan wie Social Media Express een aanbieding/offerte richt, van wie een opdracht is aanvaard en/of met wie een Overeenkomst is gesloten en voorts degene met wie Social Media Express enige rechtsverhouding heeft.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van zaken, alsmede daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
 4. Algemene Voorwaarden: de bepalingen in dit document.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtnemer waar voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 6. Social Media Express is eerst gebonden aan een overeenkomst, indien een opdracht, afspraak of toezegging schriftelijk door haar is aanvaard, respectievelijk bevestigd.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Indien tijdens het project bijzondere omstandigheden voordoen, kan de uiteindelijke factuur afwijken van de ingediende offerte. In dit geval wordt in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever nieuwe prijsafspraken gemaakt.
 6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en eventuele extra kosten voortvloeiende uit aanvullende wensen van Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5. Leveringstermijn, uitvoering en wijziging Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien de dienstverlening door Opdrachtnemer leidt tot de ontwikkeling van kennis, garandeert Opdrachtnemer echter niet de objectieve juistheid en bruikbaarheid daarvan voor de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in dat geval voor claims van derden voor schade voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van die kennis, mits deze door Opdrachtgever aan die derden in enigerlei vorm overgedragen is.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Een wijziging in de Overeenkomst is pas geldig als zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever schriftelijk met de wijziging instemmen en Overeenkomst hebben bereikt over de kosten die, in redelijkheid, extra kunnen worden berekend of in mindering kunnen worden gebracht.

 

Artikel 6. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Opdrachtnemer het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Social Media Express tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien de Opdrachtgever met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Social Media Express tekort schiet of indien Social Media Express goede grond heeft te vrezen dat zij in haar verplichtingen tekort zal schieten, is Social Media Express gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De Opdrachtgever is verplicht hierbij alle medewerking te verlenen bij gebreke waarvan de Opdrachtgever een direct opeisbare boete is verschuldigd van 10% van het door haar verschuldigde bedrag.

 

Artikel 8. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Iedere partij heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of (op)geleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst is beëindigd, indien de andere partij na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen een bij de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst weg te nemen of ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt.
 4. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 5. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen wegens opzegging, opschorting of ontbinding als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De tot het moment van beëindiging reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden zullen conform de gemaakte afspraken worden vergoed.
 7. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Beëindiging of ontbinding geschiedt bij aangetekende brief aan de wederpartij.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

 

Artikel 10. Reclames en onderzoek

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Partijen zijn gedurende deze periode over en weer niet tot enige schadevergoeding verplicht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Extra werkzaamheden en kosten die worden veroorzaakt door een dergelijk handelen of nalaten van Opdrachtgever mogen door Opdrachtnemer tegen de geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervallen na een termijn van een jaar na beëindiging van de opdracht.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevenden en/of ondergeschikten.
 1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de desbetreffende order.

 

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijke informatie mag slechts onthuld worden door een der partijen aan haar werknemers voor wie het in redelijkheid noodzakelijk is kennis te nemen van de vertrouwelijke informatie. Deze werknemers zijn aan dezelfde geheimhoudingsplicht gebonden van dit artikel. Tevens zullen beide partijen de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waardoor zij door de andere partij is verstrekt.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Andere door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 15. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer door opzet of grove schuld toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 16. Contractovername

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte dient te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.